6 åtgärder kan minska renoveringskostnader av miljonprogrammet med 41 miljarder och energiförbrukningen med 260 GWh/år


Sex renoveringslösningar har gemensamt potential att minska de totala renoveringskostnaderna inom miljonprogrammet med 25 % från dagens nivå och samtidigt uppnå 15% energieffektivisering. Det visar vår senaste studie som genomförts i samarbete med SABO och HBV.

Totalt sett innebär det att dessa lösningar, vid full tillämpning, anses ha potential att minska byggkostnaderna för renoveringen av de återstående 165 000 miljonprogramslägenheterna med 41 miljarder kronor och dess energiförbrukning med ca 260 GWh/år.

– Den här studien visar att nytänkande inom områdena badrum, materialleveranser, fasader, hissar, kompletteringsbyggnader och entreprenörsval kan lösa en stor del av renoveringsutmaningarna inom miljonprogrammet, säger Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation.

Genomförbarhetsstudiens målsättning har varit att utreda hur ett antal identifierade lösningarna, enskilt eller i grupp, väsentlig kan minska de totala renoveringskostnaderna inom miljonprogrammets bostadsbestånd med 25 % från dagens nivå för att möjliggöra en hållbar renovering av beståndet.

Sex av tio undersökta lösningar anses inneha en tydlig potential att minska byggkostnaderna. Än mer intressant är att de fyra lösningarna ”materialleverans till lägenhet”, ”ytterväggar med förbättrad energiprestanda”, ”energieffektiva kompletteringsbyggnader” samt ”moderniseringskoncept för hissar” anses ha potential att uppnå den kombinerade målsättningen om minskade byggkostnader och ökad energieffektivisering.

Den optimala kombinationen av lösningar för renovering av miljonprogrammet måste självklart utgå ifrån det aktuella behovet och byggnadens förutsättningar, inte minst i beaktandet av de arkitektoniska värden som den specifika byggnaden och området innehar.

Läs mer…

 

HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Organisationen genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering samt förvaltning av fastigheter och har bl.a. drygt 180 ramavtal.

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för drygt 300 allmännyttiga bostadsföretag. Organisationen erbjuder sina medlemmar rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk och information.